Please reload

Последни

ПГТМ „Христо Ботев“ – домакин по НП „Иновации в действие“

17.11.2019

1/10
Please reload

Избрано

ОБЯВА

05.06.2018

О Б Я В А

за подбор на ученици

за участие в изнесена производствена практика по програма „Еразъм+“, КД1,

Сектор „Професионално образование и обучение“,

в проект номер 2018-1-BG01-KA102-047193

„Търсещи, знаещи и можещи в Европа“

 

Партньор: ESMOVIA - Испания

Място на провеждане на практиката: гр.Валенсия, Испания

Реализация на мобилността: от 20.10.2018г. до 17.11.2018г.

Ползватели: 16 ученици от 10 и 11 клас на ПГТМ “Христо Ботев“

 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ще се проведе на 2 етапа:

 

Първи етап – предварителен подбор – право на участие имат всички ученици, дневна форма на обучение от 10 и 11 клас от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“.

 

Критерии за предварителен подбор:

1. Среден успех от учебната 2017/2018 г.- Добър 4,00.

2. Резултати от предметите по професионална подготовка от учебната 2017/2018 г. - Добър 4,00.

3. Резултати от оценката по английски език от учебната 2017/2018 г.-  Добър 4,00.

4. Резултати от участие в състезания и конкурси за целия период на пребиваването в гимназията.

5. Без наложено наказание от Педагогическия съвет  и до момента да не е участвал в подобна дейност.

6. Активно присъствие в живота на училището – учебна компания, танцов състав, духов оркестър, училищни клубове и извънкласни дейности (този критерий се взема в предвид при равни точки по останалите критерии).

Всеки кандидат трябва да подаде Формуляр-заявление за участие в подбора със съгласие на родител и Мотивационно писмо /по образец/ в срок до 19.06.2018г. чрез класния ръководител

Резултатите от класирането на Първия етап ще бъдат обявени на 25.06.2018г.

 

Втори етап – същински подбор и класиране.

 

Критерии за класиране:

/взема се впредвид оценяването от Първи етап и се добавя оценяването по долните критерии/

1. Редовно присъствие в учебните часове – 6 т.

2. Резултати от мотивационно писмо на кандидата за участие в мобилността - 6 т.

3. Резултати от предварителен онлайн тест по английски език.

4. Резултати от общотехнически тест от предварителната подготовка на учениците, включващ придобити знания по професионална подготовка за направления „Електроника“ и „Двигатели“.

 

Резултатите от класирането на Втори етап ще бъдат обявени на сайта на училището и на информационното табло за проекта.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

Please reload

Please reload

Търсене по ключова дума