top of page

Стартира проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

На 5 септември 2023г. в ПГТМ "Христо Ботев" стартира Проект № BG16RFOP001-3.002-0017 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. , приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

По проект се включват мерки са за енергийна ефективност, свързани с:

- Топлоизолация на покриви - учебен корпус, административен корпус, учебни работилници, физкултурен салон;

- Саниране на сгради – учебен корпус, административен корпус, учебни работилници, физкултурен салон;

- Подмяна на дограма на учебни работилници;

Строително-монтажните работи по изграждане и реконструкция са свързани с подобряване на образователната инфраструктура адресирана към подобряване на образователния процес:

- Ремонт на кабинет по електроника и електротехника;

- Ремонт на класни стаи;

- Ремонт на лаборатория компютърна техника;

- Ремонт на санитарен възел в корпуса на учебните работилници;

- Подмяна на ВиК инсталацията на санитарните възли в учебен корпус /8 броя/;

- Цялостно изграждане на звънчева инсталация;

- Изграждане на мачтова мълниезащитна инсталация;

- Ремонт на прилежаща инфраструктура около учебен корпус – озеленяване и подмяна на тротоарни плочки;

- Ремонт на спортни площадки – преасфалтиране.

Целите в резултат от изпълнението на дейностите по проекта са:

  • Ремонтирани/частично/ - 20 броя класни стаи;

  • Ремонтиран 1 брой специализиран кабинет – по елекроника и електротехника;

  • Ремонтирани/модернизирани 1 брой лаборатория – по Компютърна техника;

  • Ремонтирана 1 спортна инфраструктура ;

  • 3500 кв.м. спортни площадки /2 игрища за волейбол, игрище за баскетбол, игрище за хандбал и футбол на малки вратички, игрище за лека атлетика и спортни игри/.


Comentarios


Избрано
Последни
Архив
Търсене по ключова дума
bottom of page