Учредяване на съвет "Твоят час"

Във връзка с продължаване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, в ПГТМ "Христо Ботев“- Ботевград се проведе учредително събрание на 15.09.2017г. на Съвета „Твоят час” като орган за мониторинг на училищно ниво, на което бе преизбран действащият до момента председател, нов секретар и се разработиха правила за работа.

Проектът "Твоят час" продължава

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на основание чл. 56 и чл. 57 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по същия проект, в ПГТМ "Христо Ботев"- гр. Ботевград се проведе анкетно проучване за нуждите и желанията на учениците от VIII до XII клас. Обобщеният анализ на резултатите от проучван

Покана

На 13.09.2017 година от 12,30 часа в ПГТМ „Христо Ботев” ще се проведе заседание на Обществения съвет към ПГТМ „Христо Ботев” със следния дневен ред: 1. Становище относно тримесечния отчет за периода 1.04. до 30.06.2017 година за разпределение на бюджета на училището. 2. Отчет на плана за реализиране на Стратегията на училището за учебната 2016/2017 година. 3. Обсъждане на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, Етичен кодекс. 4. Избор на представител на родителите за участие в съвета „Твоят час” за учебната 2017/2018 година съгласно Инструкция за изпълнение на дейностите по проект

ИЗБРАНИ
ПОСЛЕДНИ
Архив
Търсене по ключова дума
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now